Co umíme


KOMPLEXNÍ OPTIMALIZACE LOGISTIKY

Logistické studie jsou dle požadavků zákazníků zaměřeny na logistiku jako komplexní systém nebo pouze na řešení dílčích oblastí. Preferujeme zpracovávání komplexní optimalizace logistiky.

Optimalizace níže popsaných dílčích oblastí logistiky nemusí být tou nejvýhodnější variantou pro splnění cílů a strategie společnosti. Podle zvolené firemní strategie navrhujeme řešení logistiky.

Při komplexních návrzích optimalizace logistiky posuzujeme celkový dopad na tržby a posílení konkurenční pozice společnosti. Typickým příkladem je zvýšení dostupnosti zboží a průtoku na centrálním skladu za účelem zvýšení zkrácení reakční doby vyřízení objednávek a zvýšení četnosti zásobování prodejen nebo poboček. Zvýšení celkových tržeb a zisku společnosti vykompenzuje zvýšení nákladů na logistiku. Bez investic do navýšení kapacit nelze dosáhnout vyšších tržeb. Kvalita služeb je dnes rozhodujícím faktorem pro loajalitu zákazníka.


LOGISTICKÝ AUDIT

Porovnání vaší logistiky vůči obvyklé praxi, aktuálním trendům, standardům a srovnání s nejlepšími subjekty ve vašem oboru a aktuálním trendům je odrazovým můstek pro optimalizaci logistiky. Logistický audit Vám pomůže komplexně zhodnotit logistiku včetně návaznosti na ostatní podnikové procesy a na firemní strategii.

V rámci logistického auditu se zaměřujeme na: procesy a informační podporu, produktivitu práce, nákladovost logistiky, distribuci a distribuční strategii, manipulační technika, zásoby a predikce poptávky, prostorové uspořádaní skladu a materiálové toky, ukazatele kvality a výkonnosti logistiky. Na základě procesních interview, časových snímků, datových analýz a prostorových analýz je sestaveno hodnocení logistiky. Pro identifikované příležitosti jsou sestaveny akční plány optimalizace.

Akční plány optimalizace zahrnují popis opatření, vyčíslení přínosů a případných investic a časovou náročnost implementace Hlavním výstupem logistického audit je souhrnná prezentace zahrnující: kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení logistiky, porovnání vůči obdobným společnostem v oboru, seznam akčních plánů optimalizace.


DISTRIBUČNÍ STRATEGIE

Správně zvolená distribuční strategie ovlivňuje 80 % nákladů na logistiku. Zabývajících 20 % nákladů zbývá na taktické a operativní nastavení logistiky.

V rámci distribuční strategie je analyzován optimální počet, umístění a funkce jednotlivých skladů v distribučním řetězci za účelem maximalizace požadavků zákazníků. Správná struktura a dostupnost zásob celém řetězci je klíčová.

Výstupem distribuční strategie je návrh a porovnání scénářů topologické sítě skladů, návrh distribučních teritorií a návrh funkce jednotlivých skladů. Scénáře jsou porovnány z pohledu nákladů, úrovně zákaznických služeb a rizik. Vítězný scénář je detailně rozpracován do termínového plánu optimalizace včetně detailních návrhů layoutů a procesů.


OPTIMALIZACE A ŘÍZENÍ ZÁSOB

Správná struktura a dostupnost zásob je momentálně jeden z klíčových parametrů úspěchu. Preference zákazníků jsou více citlivější na dostupnost než na nižší cenu. Dostupnost spolu s rychlostí doručení rozhoduje. Mezi hlavní přínosy optimalizace zásob patří zvýšení skladové kapacity, snížení vázaného kapitálu, zvýšení dostupnosti zboží a nárůst tržeb.

Cílem optimalizace zásob není snížení zásob, ale optimalizace jejich struktury, která zajistí uspokojení zákaznických objednávek. Struktura zásob musí odpovídat potřebám zákazníkům. Snížení celkových zásob tak je až druhotným cílem. V rámci optimalizace zásob se rovněž zabýváme racionalizací portfolia zboží nebo výrobků a optimalizací procesu nákupu. Zavedení pokročilých metodik umožní dosáhnout významných úspor bez nutnosti investic do specializovaných softwarů.


ROZŠÍŘENÍ KAPACITY, REGÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Pokračujete v úspěšném růstu a potřebujete navýšit skladovou kapacitu v rámci současných prostor nebo potřebujete navrhnout přístavbu skladu či výroby? Zmapujeme současné a budoucí požadavky na skladovou kapacitu a navrhneme proveditelné varianty prostorového uspořádání.

Změna prostorové uspořádání vychází z návrhu optimalizace skladových procesů a změny rozmístění zboží nebo výrobků skladem. Jednotlivé varianty mezi sebou porovnáme z procesního, kapacitního a ekonomické pohledu. Vítěznou variantu detailně zpracujeme včetně zadávací dokumentace regálových systémů a manipulační techniky.


IMPLEMENTACE ČÁROVÝCH KÓDŮ A WMS

Systém řízeného skladu byl dříve konkurenční výhodou, dnes už je nezbytným nástrojem pro udržení efektivity a produktivity skladové nebo výrobní logistiky. Mezi hlavní přínosy zavedení systému řízeného skladu patří zvýšení produktivity procesu vychystání, redukce chybovosti, systémová evidence skladových výkonů, přesná evidence zásob a zvýšení zastupitelnosti skladníků.

Plánujete zavedení čárových kódů? Pomůžeme Vám zpracovat procesní požadavky a povinné funckionality na budoucí systém, zorganizovat výběrové řízení a dohlídnout, aby byl projekt dokončen dle harmonogramu, bez vícenákladů a v požadované kvalitě. Potřebujete restartovat Váš WMS systém? Provedeme analýzu procesních požadavků na Váš logistický systém nezávisle na systému WMS. Procesní požadavky porovnáme s nastavením WMS a navrhneme optimalizační opatření včetně vyčíslení finančních přínosů.


ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY PRÁCE

„Co neměřím, neřídím“

Nedostatek pracovní síly je aktuálně výzvou pro řadu společností. Stupňuje se tlak na zvýšení produktivity a snížení potřeby navýšení počtu pracovníků. Řešením je procesní optimalizace a automatizace činností.

Procesní optimalizace je nástroj, jak dosáhnout zvýšení produktivity. Na základě procesní analýzy a frekvenční analýzy identifikujeme činnosti bez přidané hodnoty, které zcela eliminujeme anebo minimalizujeme. Pro činnosti i přidanou hodnotou navrhujeme optimalizační opatření – procesní a investiční. Pro optimalizovaný proces navrhujeme nejvýhodnější nástroj a zdroje k realizaci. Optimalizace procesu tak může vyvolat změnu ostatních prvků v logistickém systému jako typ regálové systému nebo manipulační techniky.

V neposlední řadě je důležité standardizovat procesní opatření, nastavit kontrolní mechanismy a implementovat evidenci a měření ukazatelů. Ctíme pravidlo „Co neměřím, neřídím“.


OPTIMALIZACE MANIPULAČNÍ TECHNIKY

Správný typ manipulační techniky, volba pohonu a způsob financování nabízí významné úspory nebo spolu s vhodným regálovým systém zajistí zvýšení průtoku a kapacity skladu. Na základě monitoringu provozu a procesní a datové analýzy identifikujeme potenciály úspor. Navrhujeme optimalizaci struktury manipulační flotily, přídavných zařízení a sestavujeme kalkulace návratnosti investice přechodu na jiný typ pohonu, správu baterií či způsobu financování.

Pokud plánujete rozšíření počtu manipulační techniky nebo obměnu flotily nebo pouze potřebujete poradit s výběrem správného typu techniky a způsobu financování obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme a předáme know-how s řady úspěšně realizovaných projektů.


ROZVOJ E-COMMERCE A E-SHOPŮ

Podělíme se s vámi o naše zkušenosti z E-commerce logistiky a připravíme vaši logistiku pro úspěšný růst vašeho E-commerce.

Logistika E-commerce a E-shopů má svá specifika. Struktura objednávek, reakční doba na zpracování objednávky, zpětná logistika a silná sezónnost jsou faktory, které mohou negativně ovlivnit nákladovost kvalitu logistických procesů.

Citlivostní analýza – aneb kdy mám změnit systém skladování a instalovat prvky automatizace. Logistika e-shopů obvykle se zpožděním dohání rychle rostoucí tempo prodejů. Průtok a kapacita skladů se tak stává úzkým místem. Logistiku a distribuční strategii je zapotřebí plánovat na střednědobý horizont pro různé předpovědi růstu prodejů. Pro jednotlivé růstové scénáře zpracujeme konkrétní varianty řešení logistiky. Rozvoj logistiky E-commerce je velmi dynamický. Jednotlivé varianty řešení logistiky se liší co do limitů průtoku a skladové kapacity a dále dle podílu nasazení prvků automatických prvků manipulace a třídění. Je nutné definovat milníky, kdy je nutné v dostatečném časovém předstihu zahájit změnu přechodu na jiný systém skladování – od jakého průtoků a kapacity je ekonomicky výhodné instalovat dopravníky a sortéry nebo automatické balení zásilek.


AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE

Automatizace a robotizace je na vzestupu. Důvody jsou nedostatek pracovních sil a zvyšující se mzdy na jedné straně a tlak na snížení logistických nákladů při zachování kvality služeb na straně druhé. Důležitým aspektem je rovněž rozvoj a inovace na poli automatizace a robotizace. Jednotlivé technologické řešení jsou nyní ekonomicky dostupnější a více flexibilnější.

Vyplatí se automatizace nebo robotizace ve Vašem provozu? Domluvte sis námi nezávaznou schůzku, poradíme vám, zda automatizace a robotizace je pro vás správným řešením..

Kontaktujte nás na telefonním čísle


+ 420 773 792 108